Překlady ze slovenštiny a překlady do slovenštiny

Překlady ze slovenštiny a překlady do slovenštiny

Poptáváte kvalitní překlady ze slovenštiny? Potřebujete rychlý překlad do slovenštiny? Agentura Express-Preklady.cz nabízí stovkám klientů své služby již od roku 2012 a zajišťuje profesionální překlady do více než třicítky jazyků. 

Překlady ze slovenštiny a překlady do slovenštiny u profesionální online agentury

Jsme sehraným týmem překladatelů, máme vysoké nároky na kvalitu odevzdané práce. Zakládáme si na profesionalitě, dodržování termínů a všech stanovených podmínek.

Specifika slovenského jazyka

Mezi západoslovanské jazyky patří (řazeno abecedně):

· čeština

· dolnolužická srbština (v současnosti již téměř mrtvý jazyk)

· hornolužická srbština

· kašubština

· polština

· slezština (je návrhem spisovného západoslovanského jazyka, za jazyk ji považuje Knihovna Kongresu Spojených států)

· slovenština

Čeština a slovenština společně tvoří jižní podskupinu těchto západoslovanských jazyků. Jde o dva jazyky velmi blízké a navzájem dobře srozumitelné. Je to dáno historickým vývojem i společnou koexistencí obou jazyků v rámci jednoho státu, kdy obyvatelé Československa byli pasivně bilingvní. 

Překlady do slovenštiny

Hranice mezi českým a slovenským jazykem je pozvolná

Hranice mezi českým a slovenským jazykem se obvykle vymezuje státní hranicí mezi oběma zeměmi, ovšem předěl mezi oběma jazyky není tak přesný. Česká a slovenská nářečí tvoří tzv. jazykové kontinuum, přechod mezi nimi je plynulý. 

Jazykovědci hranici mezi oběma jazyky spatřují v užívání určitých charakteristických hlásek. Pro slovenštinu je tedy typické užívání hlásky dz, která se v češtině již kdysi přeměnila na z (například slovensky „medzi“ a česky „mezi“) a pro češtinu je zase typické užívání ř, které se ve slovenském jazyce nevyskytuje.

Slovenská abeceda

Tvoří ji 46 písmen rozšířené latinské abecedy (česká abeceda má 42 písmen). 26 znaků základní latinky je zde navíc doplněno o spřežky (dzch) a znaky s diakritickými znaménky, kterými jsou:

• čárka (dĺžeň)

• háček (mäkčeň)

• dvě tečky (dve bodky)

• stříška (vokáň)

Písmena, která jsou ve slovenské abecedě přidána nad rámec základní latinky: 

á ä č ď dz dž é ch í ĺ ľ ň ó ô ŕ š ť ú ý ž

Vyslovují se podobně jako v českém jazyce, s následujícími výjimkami:

ä – spisovně slovensky se vyslovuje jako e

ľ – měkké l

ĺ – dlouhé slabikotvorné l

ŕ – dlouhé slabikotvorné r

ô – uo (jde o dvojhlásku). Jedná se o písmeno o doplněné circumflexem (česky stříška, slovensky vokáň). Tento znak se používá ve slovenštině, francouzštině, vietnamštině a slezštině. 

Porovnání slovenské abecedy s českou:

Slovenská písmena, která nejsou v české abecedě:

ä, dz, dž, ľ, ĺ, ŕ

Slovenské dvojhlásky, které čeština neužívá:

ia, ie, iu, ô

Česká písmena, která nejsou ve slovenské abecedě:

ě, ř, ů

Zajímavosti slovenštiny

· Slovenština má oproti češtině jednodušší pravopis a gramatiku. Gramatika spisovného českého jazyka je složitější, a to především proto, že spisovná čeština jaksi ustrnula ve vývoji a nevstřebala do sebe vývoj mluveného jazyka. Spisovný slovenský jazyk má z tohoto pohledu výhodu v tom, že byl kodifikován až později než spisovný český jazyk. 

· Příkladem jednodušší slovenské gramatiky může být příčestí minulé, které se ve slovenštině v množném čísle vždy píše s měkkým i, a to pro všechny rody podmětu. Takže zatímco slovensky se píše muži boli, ženy boli, dievčatá boli, čeština rozlišuje muži byli, ženy byly, děvčata byla.

· Používá se pouze šest pádů, 5. pád zde (až na pár výjimek) zanikl. K oslovení se užívá 1. pádu.

· Při skloňování je tu tendence k zachovávání zakončení kmene, naopak v češtině se kmenová souhláska často mění: 

ruka – slovensky v ruke, česky v ruce

kniha – slovensky v knihe, česky v knize

· Platí zde tzv. rytmické pravidlo, které říká, že za sebou nemohou následovat dvě dlouhé slabiky (s dlouhou samohláskou nebo s dvojhláskou). V češtině toto omezení není: česky krásný, slovensky krásny.

· Některé odborné termíny byly převzaty z češtiny, avšak například v pojmenování živočichů a rostlin jsou mezi oběma jazyky velké rozdíly.

· Příjmení žen se stejně jako v češtině převážně přechylují. 

· Slovenský jazyk má více rozrůzněná nářečí než čeština.

Jazyková rodina slovenštiny:

Jazyky indoevropské – slovanské – západoslovanské.

Počet mluvčích se odhaduje na 7 milionů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *