Všeobecné obchodní podmínky

1. Definice pojmů

1.1 „Správce“ označuje společnost RETEL GROUP s.r.o., registrovanou pod identifikačním číslem (IČ): 27804097, se sídlem na adrese Poštovní 39/2, Ostrava – Moravská, 702 00, Česká republika.

1.2 „Klient“ je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která využívá služeb správce k publikaci článků prostřednictvím online magazínu www.retel.cz.

1.3 „Služba“ zahrnuje možnost publikace článků na online magazínu RETEL, včetně všech souvisejících procesů jako je import článku, jeho SEO optimalizace a možnost sdílení na sociálních sítích.

2. Předmět smlouvy

2.1 Správce poskytuje Klientům službu publikace článků na svém online magazínu RETEL za cenu 890 Kč bez DPH. Tato služba zahrnuje kompletní proces od importu článku až po jeho publikaci na webu.

3. Registrace uživatelů

3.1 Pro využití služby je Klient povinen se zaregistrovat. Během registračního procesu musí Klient poskytnout veškeré potřebné kontaktní údaje a informace nezbytné pro správnou identifikaci a komunikaci.

4. Práva a povinnosti

4.1 Správce má povinnost poskytovat službu v souladu s těmito obchodními podmínkami a zaručit, že veškeré publikované články splňují stanovené požadavky. V případě reklamace článku je Klient povinen kontaktovat redakci magazínu RETEL na email info@retel.cz. Článek lze zpětně do 48 hodin opravit nebo smazat. Vrácení peněz je možné při odstoupení od publikace článku, poté co nebylo možné vyřešit reklamaci formou opravy. Vrácení bude provedeno zpětnou platbou na bankovní účet karty, z které byla platba provedena.

4.2

Klient je povinen respektovat pravidla a podmínky služby a nepublikovat obsah, který porušuje zákony, dobré mravy nebo práva třetích stran. Zákaz obsahu zahrnuje, ale není omezen na:

  • Obsah propagující nelegální činnost, včetně prodeje nelegálních látek, zbraní nebo zákonem zakázaných předmětů.
  • Obsah propagující násilí včetně fyzického, verbálního nebo psychického ubližování či zneužívání.
  • Obsah propagující sexuálně explicitní materiály, včetně pornografického obsahu, dětské pornografie nebo jiného nevhodného sexuálního chování.
  • Obsah propagující diskriminaci na základě rasy, pohlaví, sexuální orientace, náboženského vyznání, národnosti, invalidity nebo jiných charakteristik.
  • Obsah propagující šíření nenávisti, rasismu, xenofobie nebo extremismu.
  • Obsah, který záměrně škodí nebo obtěžuje ostatní uživatele nebo který je spamem, podvodný nebo manipulativní.
  • Obsah porušující autorská práva, ochranné známky, obchodní tajemství nebo jiná práva duševního vlastnictví.

V případě porušení těchto pravidel si Správce vyhrazuje právo odmítnout publikaci obsahu a přijmout další opatření, včetně ukončení spolupráce s Klientem a uplatnění nároku na náhradu škody.

5. Ochrana osobních údajů

5.1 Veškeré osobní údaje poskytnuté správci budou zpracovány v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů, zejména s nařízením GDPR. Správce se zavazuje chránit osobní údaje Klientů a neposkytovat je třetím stranám bez souhlasu dotčených osob.

6. Zrušení a ukončení služby

6.1 Klient má právo kdykoliv zrušit poskytovanou službu. Správce si vyhrazuje právo ukončit službu v případě porušení obchodních podmínek ze strany Klienta.

7. Omezení odpovědnosti

7.1 Správce nenese odpovědnost za škody způsobené Klientovi v důsledku užívání služby, pokud tyto škody nebyly způsobeny z nedbalosti nebo záměrným jednáním správce.

8. Řešení sporů

8.1 Veškeré spory mezi správcem a Klientem budou preferovány k řešení mediace nebo arbitráže.

9. Změny obchodních podmínek

9.1 Správce si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Klient bude informován o jakýchkoliv změnách předem.

10. Autorská práva

10.1 Veškerá autorská práva na publikované články zůstávají u jejich autorů. Klient uděluje správci licenci k publikaci, sdílení a použití článků v rámci služby.

11. Platební podmínky

11.1 Platba za poskytnutí služby musí být provedena v předem stanoveném termínu a v souladu s platebními podmínkami definovanými správcem.

Tímto způsobem jsou obchodní podmínky podrobněji a specifičtěji rozvedeny, aby poskytly jasnější obraz o právech a povinnostech obou stran a procesech spojených s poskytováním služby a řešením případných sporů.